Випускна кваліфікаційна робота

 – самостійно (під керівництвом фахівця) виконане рішення будь-якої проблеми в професійній області та оформлене відповідно до прийнятих стандартів

Згідно з навчальними планами підготовки фахівця з вищою освітою, випускна  кваліфікаційна робота (проєкт) один із видів державної атестації студентів, яку виконують  випускники освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр» 

Через ВКР студент доводить рівень  власної кваліфікації, уміння здійснювати науковий пошук і самостійно вирішувати наукові та  практичні проблеми.

Випускна кваліфікаційна
робота (проєкт) це вид наукової роботи, який дає можливість виявити  рівень наукової та фахової підготовки студента з означеного фаху. Виконання ВКР та її захист перед

Державною е
кзаменаційною комісією (далі ДЕК) є перевіркою підготовки фахівця до самостійної  діяльності з обраного напряму підготовки (спеціальності) (освітньої програми), його спроможності  самостійно аналізувати стан проблем у певній галузі науки, розробляти необхідні пропозиції.

ВКР
ОС «бакалавр» самостійно виконана робота студента, яка свідчить про вміння  автора працювати з літературою, узагальнювати й аналізувати фактичний матеріал,   використовувати теоретичні знання і практичні навички, отримані під час опановування  відповідною освітньопрофесійною програмою; має елементи наукового дослідження.

ВКР
ОС «магістр» самостійно виконана науководослідна робота студента, головною  метою і змістом якої є наукові дослідження з новітніх питань теоретичного або прикладного характеру за профілем підготовки.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print Friendly, PDF & Email

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print Friendly, PDF & Email