Відрахування студентів

припинення навчання студента у виші, що оформляється відповідним наказом; відбувається за різними підставами, в т.ч. і за власним бажанням, у зв’язку з переведенням, а також у зв’язку з академічною неуспішністю, порушенням студентом Статуту вишу або невиконанням ним умов договору про навчання. 

Особи, які навчаються в університеті, можуть бути відраховані:

        – За власним бажанням.
        – У зв’язку з переведенням до іншого навчального закладу.
        – За академічну неуспішність (незалежно від соціального статусу), якщо студент:
            а) за результатами семестрового контролю отримав оцінку “незадовільно” з трьох чи більше навчальних дисциплін;
            б) у зв’язку з отриманням оцінки “незадовільно” при складанні академічної заборгованості;
            в) при отриманні оцінки “незадовільно” за результатами державної атестації;
            г) за невиконання навчального плану (якщо студент не виконав індивідуальний навчальний план у межах встановленого терміну).
        – За порушення умов договору про навчання (для студентів, що навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб).
        – За неявку студентів першого курсу на заняття впродовж 10 днів від їх початку.
        – За порушення навчальної дисципліни.
        – За систематичні пропуски занять без поважних причин (сумарна кількість – понад 120 академічних годин за семестр).
        – За станом здоров’я на підставі висновку лікувально-консультативної комісії (ЛКК).
        – За порушення правил внутрішнього розпорядку, визначених у статуті, правилах та інших нормах, що прийняті в університеті і не суперечать чинному законодавству.
        – В інших випадках, що передбачені чинним законодавством.

        Особи, які навчаються в університеті, можуть переривати навчання у зв’язку з обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за станом здоров’я, по догляду за дитиною, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, навчанням чи стажуванням в освітніх і наукових установах іноземних держав). Цим особам на підставі відповідних документів згідно із чинними нормативними документами надається академічна відпустка. 
       У випадку невиконання студентом індивідуального навчального плану з поважних причин, чи встановлення йому академічної різниці з навчальних дисциплін, він може за власним бажанням залишитись на повторне навчання на цьому ж курсі на компенсаційній основі (в межах місць ліцензованого обсягу).
           Студент, який при складанні державного іспиту або при захисті дипломного проєкту (роботи) отримав оцінку “незадовільно”, відраховується з університету з правом повторної державної атестації не раніше, ніж через рік. У цьому випадку йому видається академічна довідка встановленого зразка. 
     Відрахування студентів за порушення правил внутрішнього розпорядку погоджується з органами студентського самоврядування.
     Відрахування неповнолітніх студентів (крім відрахування за академічну неуспішність) здійснюється за погодженням зі службою у справах неповнолітніх місцевих органів виконавчої влади та з обов’язковим інформуванням батьків (опікунів).

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print Friendly, PDF & Email

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print Friendly, PDF & Email