Вчена рада

Вчена рада — колегіальний орган у вищих навчальних закладах і науково-дослідних інститутах.

У вишах ІІІ-IV рівнів акредитації Вчена рада утворюється строком до п’яти років, для національного вищого навчального закладу — строком до семи років. У виші також можуть діяти вчені ради факультетів, а також можуть бути створені вчені ради інших структурних підрозділів, повноваження яких визначаються керівником вищого навчального закладу.

Вчену раду вищого навчального закладу очолює її голова — керівник вишу.

До складу Вченої ради входять за посадами: заступники керівника вищого навчального закладу; декани головний бухгалтер; керівники органів самоврядування вищого навчального закладу; виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідуючих кафедрами, професорів, докторів наук; виборні представники, які представляють інших працівників вищого навчального закладу і які працюють у ньому на постійній основі, відповідно до квот, визначених у статуті вищого навчального закладу.

Читайте також: Вчена рада БДМУ

Повноваження:

До компетенції Вченої ради належать:

 • подання до вищого колегіального органу громадського самоврядування проекту статуту, а також змін і доповнень до нього;
 • ухвалення фінансових плану і звіту закладу вищої освіти;
 • подання пропозицій керівнику закладу вищої освіти щодо призначення та звільнення з посади директора бібліотеки, а також призначення та звільнення з посади проректорів (заступників керівника), директорів інститутів та головного бухгалтера;
 • обрання на посаду таємним голосуванням завідуючих кафедрами і професорів;
 • ухвалення навчальних програм та навчальних планів;
 • ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу;
 • ухвалення основних напрямів наукових досліджень;
 • оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;
 • приймає рішення щодо кандидатур для присвоєння вчених звань доцента, професора, старшого наукового співробітника.

Не менше як половиною статутного складу Вченої ради закладу вищої освіти можуть вноситися клопотання до вищого колегіального органу громадського самоврядування вишу про відкликання керівника закладу вищої освіти.

Рішенням Вченої ради закладу вищої освіти створюється кафедра за умови, якщо до її складу входить не менше ніж п’ять науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, і не менше ніж три з яких мають науковий ступінь або вчене звання.

Вченою радою вищого навчального закладу обираються на посаду завідуючий кафедрою за конкурсом строком на п’ять років (для національного вишу — строком на сім років), директор бібліотеки закладу вищої освіти строком на п’ять років (для національного закладу вищої освіти — строком на сім років).

Рішенням Вченої ради створюється факультет закладу вищої освіти за умови, якщо до його складу входить не менше ніж три кафедри і на ньому навчається не менше ніж 200 студентів денної (очної) форми навчання.

Рішення Вченої ради закладу вищої освіти вводяться в дію рішеннями керівника вишу.

Вчена рада факультету

Вчена рада факультету є колегіальним органом факультету закладу вищої освіти ІІІ-IV рівнів акредитації. Таку Вчену раду очолює її голова — декан факультету. До складу вченої ради факультету входять за посадами:

 • заступники декана;
 • завідуючі кафедрами;
 • керівники органів самоврядування факультету;
 • виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа професорів, докторів наук;
 • виборні представники, які представляють інших працівників факультету і які працюють у ньому на постійній основі, відповідно до квот, визначених у статуті закладу вищої освіти.

При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності складу вченої ради факультету мають становити науково-педагогічні працівники факультету. Виборні представники обираються органом громадського самоврядування факультету за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють. Входження, зокрема, керівників органів студентського самоврядування факультету, які займають ці посади (навіть, на громадських засадах), до складу вчених рад факультетів є законним[1].

Виборними представниками від факультету до вченої ради факультету та Вченої ради вишу не можуть бути студенти або аспіранти (особи, які навчаються у виші), бо виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників обираються з числа професорів, докторів наук, а виборні представники, які представляють інших працівників факультету мають працювати в ньому на постійній основі[1].

До компетенції вченої ради факультету належать:

 • визначення загальних напрямів наукової діяльності факультету;
 • обрання на посаду таємним голосуванням асистентів, викладачів, старших викладачів, доцентів, декана;
 • ухвалення навчальних програм і навчальних планів;
 • вирішення питань організації навчально-виховного процесу на факультеті;
 • ухвалення фінансових плану і звіту факультету.

Рішення вченої ради факультету вводяться в дію рішеннями декана факультету. Рішення вченої ради факультету може бути скасовано Вченою радою закладу вищої освіти.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print Friendly, PDF & Email

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print Friendly, PDF & Email