Навчальний план

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН — головний нормативний документ, на підставі якого формується весь навчальний процес у професійній освіті. Він складається окремо для різних рівнів підготовки фахівців (кваліфікований робітник, молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр). Н. п. розробляється на весь період дії відповідної освітньо-професійні програми підготовки. На розробку Н. п. впливає бачення перспективи розвитку відповідної галузі знань та суспільства. Базою для створення Н. п. є освітньо-професійна програма стандарту освіти.

Складається Н. п. провідними ВНЗ певного напряму (спеціальності) та розглядається науково-методичними комісіями МОН із певного навчального напряму. Для урахування специфіки кожного ВНЗ та регіону його розташування Н. п., крім нормативної, має варіативну частину за вибором конкретного ВНЗ.

Н. п. передбачає частину дисциплін вільного вибору студентів. Співвідношення між цими частинами нормується відповідним стандартом освіти. Н. п. визначає перелік та загальний обсяг навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення в навчальних семестрах, нормує співвідношення обсягів аудиторних занять та самостійної роботи студента. Обсяг аудиторних занять розподіляється на конкретні види їх проведення (лекції, практичні заняття, семінари, лабораторні заняття, комп’ютерний практикум). Н. п. формує види контролю (іспити, заліки, контрольні роботи, проекти тощо), коригує види практики студентів та форми випускної атестації (захист дипломного проекту, роботи, державні іспити тощо).

Робочий Н. п. — нормативний документ, який складається ВНЗ на поточний рік, містить інформацію щодо форм проведення навчальних занять, їх обсяг, конкретні засоби проведення поточного та підсумкового контролю, затверджується деканом факультету. Індивідуальний Н. п. — нормативний документ, за яким здійснюється навчання студента з урахуванням його особистісних інтересів і потреб; складається на кожний навчальний рік.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print Friendly, PDF & Email

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print Friendly, PDF & Email