Щоб отримати інформацію про анотацію та зміст книги
                                                      натисніть на неї…

    навчально-методичні видання
   навчальні видання
   
  НАУКОВІ ВИДАННЯ / науково-дослідні/
   
    Монографії
    Матеріали конференцій
 Довідкові видання
 


НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ВИДАННЯ
 
          
 
 
 
 
 
 

ЛІТЕРАТУРА ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ
        
 
           
 
  
 
 
 
 
 
 

Підручники 

 image002

ФТИЗІАТРІЯ

Автори: В.І. Петренко, Л.Д. Тодоріко, О.С. Шевченко та ін. (за ред В.І. Петренка).

Підручник створено відповідно до вимог Болонського процесу. У ньому наведено відомості про етіологію, патогенез, клінічну картину, діагностику, лікування та профілактику туберкульозу. Викладено найновіші розробки вітчизняних і зарубіжних учених, матеріали ВООЗ, уніфіковані робочими протоколами з дотриманням послідовності й обсягу надання спеціалізованої медичної допомоги хворим на туберкульоз.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.

 image004

ЛАТИНСЬКА МОВА ТА ОСНОВИ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Автори: Л.Ю. Смольська, В.Г. Синиця, Д.Ю. Коваль-Гнатів та ін. (за ред. Л.Ю. Смольської)

У підручнику застосовано сучасний підхід до вивчення основ латинської фармацевтичної терміноло­гічної лексики. Структура підручника дає змогу вивчати латинську мову та основи фармацевтичної терміно­логії не тільки під керівництвом викладача, а й самостійно. Обмежено до мінімуму вивчення граматики; уперше наведено назви бактерій, грибів і паразитів; подано скорочення, які найчастіше вживають у рецепту­рі в Україні та за кордоном; запропоновано вправи до вивчення гомеопатичної термінологічної лексики; уперше розроблено тему з ароматерапії у фармацевтичній термінології.

Для студентів і викладачів вищих фармацевтичних і медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.

 image006

ОПЕРАТИВНА ХІРУРГІЯ І ТОПОГРАФІЧНА АНАТОМІЯ ГОЛОВИ ТА ШИЇ

Автори: В. І.Півторак, О. М.Проніна, Ю.Т.Ахтемійчук та ін.

 Підручник створено у відповідності з новою навчальною програмою для стоматологічних факультетів з урахуванням рекомендацій МОН та МОЗ України. Особливу увагу звернуто на щелепно-лицеву хірургію та оперативну стоматологію. Усі назви анатомічних елементів відповідають Міжнародній анатомічній номенклатурі, прийнятій у м. Сан-Паулу (Бразилія). Українські еквіваленти назв наведено за виданням “Міжнародна анатомічна термінологія (латинські, українські, російські та англійські еквіваленти)” за ред. В. Г. Черкасова (2010). Для студентів-стоматологів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, інтернів і молодих спеціалістів, що приступають до самостійної роботи та підвищують кваліфікацію.

 image008

PHTHISIOLOGY 

Автори: В.І. Петренко, Л.Д. Тодоріко, Л.А. Грищук та ін. (за ред. В.І. Петренка)

Professional training of medical professionals of the general practicioners network is a very important task, since they are an important element in addressing the TB epidemic. Therefore there was a need for a national textbook of tuberculosis involving Ukrainian and foreign highly skilled professionals in this field, who have invaluable clinical, teaching and research experience. Textbook meets the requirements of the Bologna process. It provides information about the etiology, pathogenesis, clinical presentation, diagnosis, treatment and prevention of tuberculosis. Texbook expounds latest achievements of national and international scientists, WHO standardized protocols in compliance with consistency and volume of standard provision of specialized care for TB patients. 

For students in higher education institutions of IV accreditation level.

 image010

UROLOGY

Pasiechnikov S.P. et al..

У підготовці підручника об’єднані зусилля і досвід провідних вітчизняних фахівців-урологів. Головна особливість цього підручника в тому, що він є першим базовим підручником з навчальної дисципліни “Урологія”, який підготовлено відповідно до навчальної програми, затвердженої МОЗ України, для студентів 4-го курсу спеціальностей “Лікувальна справа”, “Педіатрія”, “Медична психологія”.

 image002 copy

ПІДРУЧНИК З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

для студентів фармацевтичних факультетів

Чернівці, 2016. – 380 с.

Автори: Войткевич Н.І., Запоточна Л.І., Рак О.М..

Представлений підручник укладено відповідно вимогам програми з іноземних мов для медичних вузів і ставить за мету забезпечити професійну спрямованість у навчанні студентів-фармацевтів англійської мови, підготувати їх до іншомовної комунікації, читання, анотування та реферування спеціальної оригінальної наукової літератури, правильного граматично оформленого письма.

 image012

СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА

в 3 книгах. — Книга 1. Общие вопросы семейной медицины 
Авторы: О.Н. Гирина, Л.М. Пасиешвили, Г.С. Попик и др. (под ред. О.Н. Гириной, Л.М. Пасиешвили, Г.С. Попик)

В национальном учебнике освещены теоретические основы семейной медицины и соци-альные предпосылки ее внедрения, раскрыты основные аспекты практической деятельности семейного врача, проблемы, возникающие в его работе, и методы их решения. Обобщен многолетний опыт преподавания семейной медицины в ведущих медицинских университетах Украины, представлены современные взгляды на общую врачебную практику и концепции ее развития.
Рассмотрены организация внебольничной помощи при наиболее распространенных заболе-ваниях терапевтического профиля и методы оказания неотложной помощи при угрожающих жизни состояниях. Приведена информация по диагностике, лечению, профилактике, диспан-серизации, экспертизе нетрудоспособности, что позволит врачу правильно оценить симптомы, определить перечень заболеваний для проведения дифференциальной диагностики, а в даль-нейшем — сформулировать диагноз и спланировать лечебно-реабилитационные мероприятия.
Для студентов высших медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации, врачей-интернов по специальности «Общая практика — семейная медицина» и семейных врачей

 
 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print Friendly, PDF & Email

Залишити відповідь