Кафедра фармакології створена 1 лютого 1945 року. З 12 липня 2001 року в зв’язку з набором студентів на фармацевтичні спеціальності та необхідністю викладання фармацевтичних дисциплін кафедра була перейменована на ка­федру фармакології та фармації.

У період становлення інституту обов’язки завідувача кафедри фармаколо­гії виконували доцент В.І. Сила (лютий-червень 1945 р.); асистент К.М. Сер­дюк (вересень-грудень 1945 р.); асистент Ю.К. Козир (грудень 1945-лютий 1946 р.).

З лютого 1946 року завідувачами кафедри були професори: С.П. Закривидорога (1946-1967), Г.Т. Пісько (1967-1971), Ю.Ґ. Іванов (1972-1997), Р.Б. Косуба (1997-2002), 3 серпня 2002 р. – професор І.І.. Заморський.

Докторську дисертацію на тему «Матеріали до фармакодинаміки барбі­туратів і питання змішаної і комбінованої дії їх з деякими речовинами» С.П. Закривидорога захистив у 1945 році. Завідувачем кафедри пропрацю­вав 23 роки до виходу на пенсію. Під час завідування кафедрою був деканом лікувального факультету (1952-1955), вченим секретарем інституту, консу­льтантом у Північній Кореї (КНДР, 1958-1959) та Монголії (1964-1965).

Професор Г.П. Пісько завідувачем кафедри працював чотири роки, після чого переїхав до Києва на науково-дослідну роботу. Докторську дисертацію на тему «Про фармакологічні властивості і антимікробну дію похідних ети­лен- і гексамети-лендіаміну» захистив у 1967 році. До і під час завідування кафедрою виконував обов’язки завідувача відділу аспірантури, заступника декана і декана лікувального факультету (1967-1970). За період роботи на ка­федрі опублікував біля 60 наукових праць, автор 2 винаходів, керував вико­нанням однієї докторської (В.П. Денисенко) і 3 кандидатських (Ю.О. Кирпенко, В.І. Молдован, В.І. Кучер) дисертацій. Автор оригінально­го українського антимікробного лікарського засобу «Етоній». За керівницт­ва професора Г.Т. Піська на кафедрі проводилися роботи з фармакологічно­го вивчення і запровадження в медичну та ветеринарну практику етонію, обґрунтування напрямків цілеспрямованого синтезу нових антимікробних ре­човин в ряду четвертинних поверхнево-активних амонієвих сполук.

Професор Ю.І. Іванов у,1974 році захистив докторську дисертацію на тему «Механізм змін функції нирок при збільшенні об’єму позаклітинної рідини (роль натрійуретичного фактору)». Завідувачем кафедри працював 25 ро­ків. Основні напрямки наукової діяль­ності кафедри при його керівництві – дослідження впливу лікарських засо­бів на водно-сольовий обмін і функції нирок; виділення та дослідження дії натрійуретичного фактора (гормону); дослідження лікувальних властивос­тей волоських горіхів.

Під час завідування кафедрою професором Ю.І. Івановим у 1983 році при кафедрі був організований курс клінічної фармакології, який з 1988 року пе­реданий на кафедру факультетської, а потім на кафедру госпітальної терапії. Завідував курсом доцент В.І. Кучер, який організував клінічну базу курсу в обласному госпіталі інвалідів Великої Вітчизняної війни.

Професор Р.Б. Косуба захистила докторську дисертацію на тему «Фарма­кологічні аспекти транспорту води та електролітів у кишечнику» у 1990 році. До призначення завідувачем кафедри (після смерті професора Ю.І. Іванова) працювала професором кафедри (1992-1997). Керувала кафедрою впродовж 5 років до виходу на пенсію. Продовжила наукові дослідження впливу лікар­ських засобів на функцію нирок та водно-сольовий обмін, започатковані про­фесором Ю.І. Івановим. Автор понад 130 наукових праць, у тому числі 2 па­тентів, одного підручника і 2 посібників. Науковий керівник 3 кандидатських дисертацій (І.Г. Кишкан, О.В. Геруш, І.Л. Куковська).

Професор І.І. Заморський до завідування кафедрою фармакології та фар­мації працював асистентом кафедри нормальної фізіології (1994-1996), асис­тентом, старшим науковим співробітником і доцентом кафедри патологічної фізіології (1996-2000), доцентом і професором кафедри фармакології (2000- 2002); з грудня 2001 по лютий 2002 року тимчасово виконував обов’язки заві­дувача кафедри. Докторську дисертацію на тему «Фотоперіодичний компо­нент механізмів адаптації до гострої гіпоксії» захистив у 2000 році. Голова Ради молодих учених, науковий керівник Студентського наукового товарис­тва академії, заступник головного редактора Всеукраїнського студентського наукового журналу «Хист». Автор понад 100 наукових праць, 2 монографій, 1 винаходу, 3 посібників. Підготував одного магістранта медицини (О.Д. Шим- ків), керує підготовкою 2 кандидатів наук (І.Ю. Сопова, О.Г. Кметь). Стипе­ндіат Кабінету Міністрів України для молодих учених (1996-1998). Започат­кував новий науковий напрямок діяльності на кафедрі – дослідження нейропротекторної і антигіпоксантної дії відомих і нових фармакологічних препаратів (мелатонін, мемантин, амантадин тощо), особливостей фармако- динаміки лікарських засобів за умов гіпоксичних станів.

За весь період існування на кафедрі підготовлено 8 докторів і 28 кандида­тів наук, 1 магістрант; опубліковано 5 монографій, 3 підручники, 5 посібни­ків та 1 довідник. У даний час колектив кафедри значно розширився – з 11 до 22 (у 2003 р.) викладачів і співробітників, переважно у зв’язку з необхідністю викладання нових фармацевтичних навчальних дисциплін та розширенням матеріальної бази кафедри. Зараз на кафедрі працюють, крім завідувача і професора, три доценти, кандидати медичних наук А.Є. Петрюк, Н.Д. Філіпець, І.Г. Кишкан, 5 асистентів (О.В. Геруш, І.Л. Куковська, О.М. Го- рошко, О.М. Коровенкова, В.В. Якубець), 1 аспірант (О.Г. Кметь -працює з ????????????

  • р.), 5 викладачів-провізорів (Л.Д. Диба, Т.В. Велика, Л.Ю. Почтар, А.В. Рябова, І.О. Драпак).

Кафедра, яка історично була розташована лише в теоретичному корпусі академії по вул. Богомольця, 2, поповнилася новими приміщеннями у двох інших корпусах по вул. Червоноармійській, 226, та по вул. Целана, 9.

При цьому колектив кафедри брав безпосередню участь у реконструкції та облад­нанні нових приміщень, які були виділені кафедрі в залізничній лікарні (вул. Червоноармійська, 226).

 

 
 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print Friendly, PDF & Email

Залишити відповідь